Place for your slogan


Spoločnosť Klever spol. s r.o. sa začala tvoriť 1. Mája 2007 bez kapitálovej účasti. Služby poskytované našou spoločnosťou spočívajú v návrhu a realizácii integrovaných slaboprúdových rozvodov, ktoré vytvoria základ fungovania Vašej spoločnosti. Realizujeme riešenia počítačového systému po hardvérovej i softvérovej stránke.

KLEVER ako odborník na riešenia Vašich špecifických podmienok v špecifickom prostredí v spolupráci s expertnými dodávateľmi Vám navrhne optimálny systém na kľúč.

Technológie, ktoré integrujeme do systému:
 • EZS - Elektrická zabezpečovacia signalizácia - komplex technických prostriedkov, ktoré riešia ochranu objektu proti neoprávnenému vstupu nepovolaných osôb.
 • EPS - Elektrická požiarna signalizácia - technologické zariadenie, ktoré rieši ochranu objektov pred ničivými účinkami požiarov, jeho včasnou identifikáciou a lokalizáciou.
 • CCTV - Uzavretý televízny okruh, niekedy nazývaný aj Priemyselná televízia alebo Kamerový systém, ktorý umožňuje sledovanie diania v monitorovaných zónach stráźeného priestoru z dohľadového centra.
 • CATV - Káblová televízia - rozvod štandardného TV signálu zo zdroja k užívateľovi
 • MaR - Meranie a regulácia - ...
 • Inteligentné riadenie budov - ...
 • SKP - Systémy kontroly prístupu - umožňuje kontrolovať a regulovať prístup osôb do objektu nebo jeho častí.
 • Perimetria - Perimetrický systém je ochrana vonkajšieho obvodu areálov, slúži na zaznamenanie prípadného narušiteľa skôr ako sa priblíži k stráženým objektom
 • SCO - Systém centralizované ochrany - umožňuje vytvoriť systém, kde je z jedného pracoviska monitorovaných viac objektov.
 • Štruktúrovaná kabeláž - je základom modernej komunikácie vrámci slaboprúdových rozvodov. Je to najrozšírenejšie komunikačné prostredie pre přenos dát, hlasu, obrazu a dnes už aj ostatných rozvodov (EZS/EPS/CCTV/CATV/Internet/...)
 • Internet a ochrana prenosu údajov - súčasťou každej práce v organizácii je v dnešnej dobe aj komunikácia so svetom pomocou internetových technológií a podnikového informačného systému, no veľmi dôležitá je aj ochrana tejto komunikácie pred útokmi, vírusmi, odcudzením citlivých údajov, prípadne aj kontrola obsahu komunikácie.

Rozvody nízkeho napätia – KLEVER zaistí komplexnú dodávku od spracovania projektovej dokumentácie až po vlastnú realizáciu.

Súčasťou behu každej organizácie sú nevyhnutné slaboprúdové rozvody. Firma KLEVER Vám ukáže nový pohľad na integrované slaboprúdové rozvody v budovách alebo areáloch a vytvorí Vám inteligentný systém týchto rozvodov po jedinej spoločnej infraštruktúre, umožňujúcej prenos pre bezpečnostné, prístupové, požiarne a kamerové systémy, riadenie klimatických podmienok, monitorovanie a riadenie prostredia v dátových centrách, inteligentné riadenie budov a pod. Významnou pridanou hodnotou sú výhody centralizovanej správy behu budov.